وی بلندروی بلندر

ی., 11/30/2014 - 15:35 -- info


[b]مناسب جهت مخلوط کردن انواع پودرها که بسیار سبک و فرآر هستند و یا در مجاورت محیط دچار آسیب می گردند،[/b]

[b] [/b]

[url=https://www.google.com/search?q=%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1&ie=utf-8&oe=utf-8]وی بلندر[/url]

[url=https://www.google.com/search?q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1&ie=utf-8&oe=utf-8]طراحی و ساخت وی بلندر[/url]

مشخصات پروژه