نوار نقاله شرکت کندور ساخت و طراحی نوار نقاله استان قزویننوار نقاله شرکت کندور

پ., 11/07/2019 - 11:21 -- mojtabamohammad...


نوار نقاله شرکت کندور

برای انتقال مواد بصورت فله و یا بسته بندی سبک از دستگاه های نوار نقالهاستفاده می شود . نوار نقاله ها طیف وسیعی ازصنـایع را تحـت تاثیر خود قـرار داده اند.حجـم بالای انتقال مواد، کاربرد وسیـع و مکانیـزم ساده ، این دسـتگاه را به اصلی تریـن ابزار انتـقال و جابجـایی مواد تبـدیل کرده است.

Subscribe to RSS - نوار نقاله شرکت کندور ساخت و طراحی نوار نقاله استان قزوین